Dostęp do informacji publicznej

 

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania (*.pdf)
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Aqua - Pil sp. z o. o. w Pile

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Zakład wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej).

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).